Numerical modeling of failed rifts in the northern South China Sea margin: implications for continental rifting and breakup

Author (s): Yaqing Li, Aqeel Abbas, Chun-Feng Li, Tienan Sun, Sergio Zlotnik, Taoran Song, Lulu Zhang, Zewei Yao, Yongjian Yao
Journal: Journal of Asian Earth Sciences

Date: 2020

Abstract: